دولت توجه ویژه ای به پیام رسان های داخلی خواهد داشت