این سند در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و با همراهی نظام های استانی تهیه شده و به طور مستمر مورد پایش کمیسیون های تخصصی سازمانهای استانی و با همکاری تنی چند از کارشناسان رسمی دادگستری هرساله تهیه و به روزرسانی شده است.

این مهم با دقت و تلاش اعضای شورای مرکزی، اعضایهیئت مدیرههای استانها، دبیرخانه، کارگروه تعرفه و همراهی نمایندگان کمیسیونهای تخصصی انجام شده است. اسامی بخشی از همکارانی که از ابتدا تا کنونایفای نقش نمودهاند ذکر میگردد، بدیهی است افراد بسیار دیگری یاری رسان غنابخشی به این سند بوده و هستند که اسامی آنها در این لیست نیامده است:

خانمها و آقایان: محمد حسن محوری، شهرام شنتیایی، آزاد معروفی، بهناز آریا، سید علی آذرکار، احمد خلیلی، رضا کرمی، مرتضی کسائیان، فرامرزکلانتری، آنی خاچکیان، مجید تیموری، سید کامل حکیم، علی کوچک خانی، مریم نعمتی، فریبا مهدیون، بابک صدیقی، منیژه سلطان الکتابی، کاظم آیت اللهی،فرخ فرشادفر، شاهین حکمیون، قاسم موسی پور، کامبیز نصیری اعظم

 نقش و جایگاه سازمان
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، در اجرای وظایف محوله در ماده 30 قانون پدیدآورندگان نرم افزار مبنی بر ساماندهی و نظم بخشی بازار
سازمان نظام صنفی رایانه ای « کسب وکارهای مربوط به حوزه فناوری اطلاعات کشور و هم چنین اختیارات قانونی مطرح در بند 30 ماده 65 آئین نامه تشکیل
مصوب هیات محترم دولت، با موضوع تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، این سازمان از سال 1389 طی یک فرآیند کشور علمی، مبتنی بر سنجش کارشناسی، بررسی میدانی و در برخی موارد عرف، اقدام به کشف قیمت خدمات کرده است.
سابقه تدوین تعرفه ها
در اولین نسخه تعرفه ها که در سال 3189 ارائه شد، 103 نوع خدمت شناسایی و قیمت گذاری و در نهایت منتشر شد. این تعرفه ها طی سال های پیاپی با
سازمان » کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار « همکاری و تلاش فعالین این صنعت، و متخصصین رسته های مختلف نظام های استانی به ویژه اعضای محترم نظام صنفی رایانه ای کشور، تا کنون به شکل مستمری به روز و منتشر شده است.
 محدوده مدل جدید
در پروژه های نفر ساعت مدل جدید، که تدوین آن از حدود سال 1393 آغاز شده، بر محاسبه پارامتریک تعرفه مربوط به نیروی انسانی بر اساستعیین و مشخص شده است. غیر نفر ماهی  فناوری اطلاعات تمرکز دارد. این مدل در واقع به نوعی تعمیم دهنده تعرفه های پیشین است که در آن تعرفه های مدل جدید می تواند پس از عملیاتی شدن، به مدل قبلی یکپارچه شده و ورودی مربوط به هزینه نفر ساعت را ارائه کند.
باید توجه داشت هزینه هایی که در این مدل برای نفر ماه هر عنوان شغلی، محاسبه شده صرفاً به منظور قیمت گذاری پروژه ها استفاده خواهند شد.
با توجه به تکمیل تدریجی عناوین شغلی، نسخه های آتی نرخ نامه به همراه فهرست بهای کالا و خدماتبر مبنای فرمول ارائه شده در این نرخ نامه تکمیل خواهد شد.
 رویکرد جدید تدوین تعرفه ها
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از سال 1393 با مشارکت و همکاری کارشناسان رسمی رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات و عضو کانون کارشناسانرسمی دادگستری استان تهران، مدل مبنای محاسبه نرخ نفر ساعت تعرفه ها را با هدف دستیابی به مدلی با ویژگی های زیر بازنگری کرد: