توسعه خدمات دیجیتال شهری، راه مقابله با آلودگی هوا است